Portada • Start Page >> Ciència, cultura i diversitat. Enfocaments alterns per a la Investigació educativa • Lya Sañudo Guerra, Doctora en Educació Superior
redes.png

N. 16 • 2014

Xavier Besalú, Universitat de Girona • Guest Editor
N. 16 Portada • Start Page
Rizoma freireà 16. Interculturalitat i producció de coneixement i bon viure com a pràctiques instituents • Xavier Besalú
Rhizome freirean 16. Interculturalism, production of knowledge and good living as instituting practices • Xavier Besalú
Rizoma freireano 16. Interculturalidad y producción de conocimiento y buen vivir como prácticas instituyentes • Xavier Besalú
Artículos • Articles
Against the Tide: Working with and against the affective flows of resistance in Social and Global Justice Learning • Lisa K. Taylor, Bishop’s University, Canada
A contracorriente: navegar el flujo y el reflujo de los afectos sociales en la Educación para la Justicia Global • Lisa K. Taylor, Bishop’s University, Canadá
Algunas reflexiones sobre la educación bilingüe • Ignasi Vila, Universidad de Girona, Departamento de Psicología
Algunes reflexions sobre l’educació bilingüe • Ignasi Vila, Departament de Psicologia, Universitat de Girona
Ciencia, cultura y diversidad. Enfoques alternos para la Investigación educativa • Lya Sañudo Guerra, Doctora en Educación Superior
Ciència, cultura i diversitat. Enfocaments alterns per a la Investigació educativa • Lya Sañudo Guerra, Doctora en Educació Superior
Cultural hegemony, language, and the politics of forgetting: Interrogating Restrictive Language Policies • Antonia Darder, Loyola Marymount University
Cultura hegemónica, lenguaje y políticas del olvido. Cuestionando las políticas lingüísticas restrictivas • Antonia Darder, Loyola Marymount University
Poema • Poem
Aunque sea reciente mi carné • José Heredia Maya
Documental • Documentary
Los Gitanos, europeos de segunda clase
Imprimir E-mail
Rizoma freireano • Rhizome freirean - n. 16 • 2014 • Instituto Paulo Freire de España

Ciència, cultura i diversitat. Enfocaments alterns per a la Investigació educativa

Lya Sañudo Guerra
Doctora en Educació Superior, s’ha dedicat a la investigació en dues línies específiques, la investigació de la investigació educativa i la investigació de la pràctica reflexiva. Afins a estos ha presentat conferències, ponències i publicacions realitzat a Mèxic i temes en diferents països. Ha ocupat diversos llocs tant a la Secretaria d’Educació a Jalisco, com en altres organismes i institucions. Pertany al Comitè d’Avaluació de Fons Mixtos Conacyt-Jalisco i des de 2006 pertany al Sistema Nacional d’Investigadors. És Acadèmica en el nivell de postgrau, i ha participat en diversos projectes curriculars. Ha fundat i ha col·laborat en xarxes acadèmiques, nacionals i internacionals.

Traducció : ximo martínez ortíz

pdf