Rizoma Logo

vol 1-2 • 2008

Image

Instituto Paulo Freire. Carta de València

pdf

Els fundadors i els directors(es), o titulars congèneres, dels Instituts Paulo Freire dels diversos països, reunits a València, del 12 al 15 de setembre de 2006, i considerant:

 1. l’expansió d’Instituts Paulo Freire (IPF), o institucions congèneres, compromesos amb la reinvenció de l’ideari de Paulo Freire;
 2. la necessària articulació dels Instituts Paulo Freire, escampats pels cinc continents;
 3. la creació de la Universitas Paulo Freire (Unifreire) en l’encontre internacional del Fòrum Paulo Freire de Bolonya, realitzat l’any 2000;
 4. l’expressa inserció dels IPF en els moviments socials contemporanis, com també la seua articulació amb altres institucions i organitzacions, com ara el Fòrum Social Mundial i el Fòrum Mundial d’Educació, que lluiten per la construcció d’un altre món possible.

Resolen:

Article 1r — Crear el Consell Mundial dels Instituts Paulo Freire (CMIPF) que, amb aquesta carta estableix els seus principis, l’estructura, les atribucions i el funcionament.

Article 2n — El CMIPF serà l’òrgan de deliberació i articulació internacionals dels Instituts Paulo Freire creats o els que es creen, en qualsevol país del món, i tindrà com a principis:

 1. Treballar per la dimensió mundial del llegat de Paulo Freire.
 2. Defensar el dret a ser escoltades les veus de les oprimides i els oprimits com a subjectes polítics, gnoseològics i epistemològics.
 3. Lluitar, incondicionalment, contra qualsevol tipus de discriminació o per la inclusió de totes les oprimides i tots els oprimits del món en l’usdefruit de les prerrogatives de la ciutadania planetària.
 4. Impulsar l’articulació dels IPF i també la seua integració orgànica amb moviments, institucions i organitzacions que combaten qualsevol tipus d’opressió.
 5. Establir el lloc, la temàtica i els responsables de l’organització dels encontres internacionals del Fòrum Paulo Freire, considerant-ne la l’adequació al referencial freirià.

Article 3r — La composició del CMIPF és la següent:

 1. cinc (5) fundadors de l’IPF: Carlos Alberto Torres (Argentina/EUA), Francisco Gutiérrez (Costa Rica), José Eustáquio Romão (Brasil), Moacir Gadotti (Brasil) i Walter Esteves Garcia (Brasil);
 2. un(a) director(a), o titular congènere, de cada un dels Instituts Paulo Freire constituïts i reconeguts pel CMIPF;
 3. un coordinador(a) de la Unifreire.

Paràgraf únic — Cada representant de l’IPF tindrà un suplent, que el substituirà en les seues absències i impediments, a més de poder assessorar-lo en les reunions en què el titular estiga present.

Article 4t — Són atribucions del CMIPF:

 1. Responsabilitzar-se de les proclames freirianes d’àmbit mundial, reconeixent i revocant Instituts Paulo Freire;
 2. Establir la política d’articulació dels IPF.
 3. Indicar i orientar els IPF quant a la interacció del moviment freirià amb altres moviments socials, com també amb altres institucions, organitzacions i programes, plans i projectes de caràcter mundial.
 4. Crear una política de publicacions que possibilite la circulació de les idees i les accions freirianes, de manera que es divulgue el llegat de Paulo Freire i tot allò que està implementant la Unifreire.
 5. Garantir la celebració i coordinació d’encontres i fòrums internacionals, tot respectant l’autonomia de cada IPF.
 6. A la proposta d’un o més instituts, pronunciar-se sobre les polítiques socials i educacionals, analitzant-ne l’impacte en les classes populars, proposant i desenvolupant totes les accions que es consideren necessàries.
 7. Estimular, promoure i desenvolupar, accions per a la creació dels Instituts Paulo Freire arreu del món, tot participant, igualment, en qualsevol esdeveniment promogut per institucions i organitzacions, a fi d’impulsar pràctiques educacionals democràtiques i alliberadores.
 8. Estimular i recolzar projectes educacionals, socials i de cooperació en l’àmbit internacional i, específicament, promoure, cooperar i adherir-se a accions, iniciatives i campanyes tendents a la universalització de l’alfabetització.
 9. Representar a tots els IPF del món i desenvolupar totes les accions internacionals que s’estimen necessàries per a la promoció, la divulgació i la reinvenció del pensament i l’obra de Paulo Freire.
 10. Avaluar les accions desenvolupades cada dos anys i proposar plans biennals d’actuació.

Article 5è — La direcció de les decisions del CMIPF serà duta a terme per la coordinació de la Unifreire i els consell de cada un dels instituts afectats, que en seran la instància executiva.

Article 6è — El CMIPF es reunirà, ordinàriament, cada dos anys, per l’època de la realització de l’encontre internacional del Fòrum Paulo Freire i, extraordinàriament, sempre que siga necessari, per mitjà de la convocatòria de la seua Coordinació.

Article 7è — Les decisions del CMIPF seran preses per consens dels membres presents en les seues reunions.

Article 8è — Queda creada la Secretaria Permanent del CMIPF, la responsabilitat de la qual, en l’endemig subsegüent a la realització de cada últim encontre internacional del Fòrum Paulo Freire, serà de l’institut que l’organitzà el qual realitzarà el seguiment de totes les accions d’àmbit mundial realitzades pel CMIPF i els instituts.

Article 9è — Els casos omesos de banda seran resolts ple plenari del CMIPF i aquesta Carta entra en vigor en la data del 85è aniversari del naixement de Paulo Freire, el 19 de setembre de 2006.

València, 15 de setembre de 2006.


redLogo

Contactar • Contact us

Apartat 76

Tel. 34 962 28 74 16 Fax 34 962 28 74 19

46800 XÀTIVA Espanya

www.institutpaulofreire.org

info@institutpaulofreire.org

IPF
© 2024 Rizoma freireano • Contenido de este sitio bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir igual 2.5 España. Diseño y Mantenimiento Grupo WebMedia. XHTML y CSS